Die Sewe kern vertrekpunte van Renaissance

Die volgende vertrekpunte skep die veilige ruimte waarbinne Renaissance funksioneer. Dit is verseker nie die enigste vertrekpunte nie maar opsommend bied dit ‘n goeie rigtingwyser.

Vertrekpunt 1

Ons staan in verwondering en eerbied voor ‘n groot en onpeilbare Geheim wat ons die goddelike noem, nie bevatlik in enige mensewoord of formule nie.

Ons voorneme is dus om nooit ‘n afgod te maak van enige leerstelling oor of van die goddelike nie. Ons streef daarna om oop en verdraagsaam te wees teenoor alle religieuse, sekulêre, filosofiese en wetenskaplike tradisies.

Vertrekpunt 2

Ons aanvaar die solidariteit met alle lewende wesens; daarom dra ons ‘n verantwoordelikheid teenoor mekaar, die natuur en ons omgewing – wat soos die kosmos groei en ontwikkel.

Ons voorneme is dus om aktief ons medemense te help in tye van nood en rampe, en om vir die minderbevoorregtes, swakkes en weerloses te sorg en op te staan. Hiermee saam om te veg vir die behoud en sorg van ons diere, plante en hulpbronne.

Vertrekpunt 3

Ons is oortuig van die ewewaardigheid en gelykheid van almal (geslagte, generasies, rasse, ens.) en ook hulle oortuigings. Elkeen het sy eie kundigheid, gawes en persoonlikheid, maar geen een is beter as ‘n ander. Elke mens het die unieke bydrae van elkeen nodig om te oorleef.

Ons voorneme is dus om nie eng aan ons huidige sienings vas te klou nie. Ons het waardering vir die Bybel, Tao Te Ching, Dhammapada en ander antieke godsdienstige geskrifte. Maar soos enige menslike kennis en insig tydsgebonde en voorlopig is, so ook is religieuse wete voorlopig en gebrekkig; dus is daar geen absolute gesag aan enige geskrif of belydenis nie (ook nie hierdie nie).

Vertrekpunt 4

Ons leef in hierdie wêreld, ons leef nou en ons streef om sin aan ons bestaan te gee deur ‘n eietydse spiritualiteit; wat oop, krities-waarderend en saamwerkend is t.o.v. die algemene samelewing, kultuur, wetenskap en die resultate daarvan, soos dit met tyd verander en groei.

Ons voorneme is dus om waarheid in die lewe self te vind en om daarna te streef om lewenslank die lewe in en rondom ons elke oomblik waar te neem, sodat ons daaruit kan leer en geestelik bly groei.

Vertrekpunt 5

Ons volg Jesus as voorbeeld na. Daar is egter ook vele ander voorbeelde en leermeesters (o.a. Die Boeddha), waarvoor ons oop is en as voorbeeld navolg. Hulle almal is vir ons ‘n simbool tot ons verbondenheid en eenheid met die misterie van lewe en sterwe.

Ons voorneme is dus om nie ons opvattings aan ander op te dwing nie, ons is vasbeslote om niemand – nie eens ons kinders – te dwing om ons opvattings te aanvaar nie – hetsy deur gesag, indoktrinasie of propaganda. Ons sal eerbied hê vir ander se reg om anders te kies en te besluit as ons. Sover dit binne ons vermoë is, sal ons deur ons voorbeeld en deur liefdevolle dialoog ander probeer help om ook die voorbeeld van die spirituele wysheid van liefde, vergifnis en nederigheid na te volg.

Vertrekpunt 6

Ons lê klem op die kwaliteit van ons praktiese lewe: individueel en sosiaal; en neem krities-konstruktief deel aan alle sosiale prosesse in die gemeenskap. Ons kies vir goed en teen kwaad, en besef dat ons verantwoordelik gehou word vir die gevolge van ons keuses.

Ons voorneme is dus om ons eie motiewe altyd eerste te ondersoek en indien ons woede en haat daar vind dit te hanteer en te transformeer deur liefde. Sodat ons met medelye na ons self kan kyk en ook na ander van wie ons vermoed dat hulle vir ons woede verantwoordelik is. Want ons weet dat woede en haat kommunikasie verhinder en lyding in verhoudings en in die gemeenskap veroorsaak.

Vertrekpunt 7

Ons weet dat niemand hierdie oortuigings alleen kan uitleef nie, en afhanklik is van sy medemens. Elkeen is vir almal kosbaar en liefde en vriendelikheid bind ons saam. Ons weet dat alle mense, net soos ons, gelukkig wil wees en lyding wil vermy.

Ons voorneme is dus om met mekaar die lewe met vreugde en vrede te vier, maar om nie ander wat ly te vermy of ons oë vir hul lyding te sluit nie en om te help om lyding te verminder. Ons is daartoe verbind om maniere te vind om met diegene te wees wat ly en hulle sodoende te help om hul lyding te omskep in medelye, vrede en vreugde.